Regulamin promocji „ODBIERZ SZTABKĘ”

Regulamin Promocji dystrybutora GOLD LION na Polskę firmy  Gold Lion Luxury Sp. z o.o.

Promocja „ODBIERZ SZTABKĘ”- OPIS OGÓLNY

 

PROMOCJA:

Promocja Polega na zakupieniu w punktach sprzedaży i zebraniu puszek po napojach 250 ml. Marki Gold Lion, puszki  wraz z  kodami kreskowymi. Tylko puszki po napoju GOLD LION LUXURY

Kup napoje GOLD LION LUXURY i zbierz puszki po nich  z kodami kreskowymi w ilości 100 szt.

Odeślij  je za potwierdzeniem odbioru do Generalnego Dystrybutora w Polsce firmy Gold Lion Luxury Sp. z o.o.

lub zaloguj sie na stronie www.goldlionluxury.pl  i zamów kuriera po ich odbiór.

Możesz też je też sam odesłać znajdując adres, wystarczy wejść na stronę www.goldlipnluxury.pl Odeślij na adres:

Gold Lion Luxury Sp. z o.o. ul. Mokotowska 4 lok 5, 00-641 Warszawa.

Po otrzymaniu przez firmę  Gold Lion Luxury Sp. z o.o. twoich puszek  z kodami kreskowymi po napojach  producenta Gold Lion Refinery, Generalny Dystrybutor w Polsce Firma  Gold Lion Luxury Sp. z o.o.  po weryfikacji i zatwierdzeniu w ciągu 72 godzin roboczych w ramach promocji odeśle Ci oryginalną złotą sztabkę producenta  Firmy GOLD LION Refinery o wadze 1 grama  wraz z certyfikatem i z możliwością przystąpienia do programu lojalnościowego  oraz możliwości wstąpienia  do klubu – GOLD LION.

UWAGA:

„Promocja Ograniczona”

Kto w okresie do do 31 grudnia 2017 roku zbierze  puszki w ilość 50 sztuk i odeśle je do  Generalnego  Dystrybutora na Polskę  firmy: Gold Lion Luxury Sp. z o.o. również otrzyma złotą sztabkę o wadze 1 grama  w formie karty producenta Gold Lion Refinery

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN PROMOCJI „Odbierz sztabkę”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorami akcji promocyjnej „Odbierz sztabkę” jest Gold Lion Luxury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 3. Akcja promocyjna „Odbierz sztabkę” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach:

I etap 01.05.2017 – 31.12.2018 r. Sprzedaż napojów energetycznych pod marką GOLD LION LUXURY i Promocja ograniczona.

 1. Promocja obowiązuje w punktach sklepowych i dystrybucyjnych oraz siedzibie spółki (lista sklepów i dystrybutorów znana jest w e-sklepie na www.goldlionluxury.pl

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. I etap – zakup i zdanie puszek
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień końcowych Regulaminu, która w okresie trwania promocji dokona zakupu 100 sztuk napojów Gold Lion Luxury i zbierze puszki z kodami kreskowymi oraz odeśle je do Dystrybutora otrzyma od  Gold Lion Luxury Sp. z o.o. Złotą oryginalną sztabkę o wadze 1 grama w formie karty(blister). Sztabka złota  jest produktem oryginalnym GOLD  LION REFINERY i posiada wszystkie znamiona oryginalności oraz produkowana jest zgodnie ze  standardami  wymaganymi  w Uni Europejskiej.
 3. Sztabki wysyłane są klientom podczas akcji promocyjnej i posiadają unikalny numer, certyfikat i są tylko wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Sztabki NIE  są wydane klientowi podczas zakupu w sklepie, nie są też dołączone do napojów czy innych produktów Marki GOLD LION i nie są wydawane konsumentom u Generalnego dystrybutora Gold Lion Luxury Sp. z o.o.

 

 1. Akcja promocyjna łączy się z programem lojalnościowym w ograniczonym zakresie tylko i wyłącznie poprzez zakup napojów 250 ml marki GOLD LION LUXURY

 

II etap – realizacja i wydanie sztabek

 1. Akcja promocyjna Odbierz sztabkę nie obowiązuje na produkty obcych producentów.

 

 1. Opisana promocja przysługuje przy każdych zwrotach pustych puszek napoju Energetycznego Marki GOLD LION LUXURY w ilościach 100 szt. Podczas których przy dokonaniu transakcji  i odesłania puszek klient może przystąpić do programu lojalnościowego Grupy GOLD LION.

 

 1. Wchodząc na stronę www.goldlionluxury.pl może się zalogować.

 

Asortyment biorący udział w promocji:

NAPOJE 250 ml Marki GOLD LION CLASIC
1. W promocji bierze udział jedynie napój energetyzujący GOLD LION LUXURY. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu minimum  100 szt. napojów    i odeśle je do dystrybutora w Polsce  na adres: Gold Lion Luxury Sp. z o.o. ul. Mokotowska 4 lok 5, 00-641 Warszawa. ma możliwość skorzystania  z Promocji, i otrzyma od Dystrybutora złotą sztabkę o wadze 1 grama  Marki GOLD LION,
2. Promocją objęte jest jedynie napoje marki GOLD LION LUXURY w puszce 250 ml.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Generalny dystrybutor na Polskę  Gold Lion Luxury  Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 00-641 Warszawa ul. Mokotowska 4 lok.5
2. Zasięg Promocji ogranicza się do terenu Rzeczypospolitej Polskiej  i sklepu internetowego na  www.mennicazlotylew.pl
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01.05.2017 -31.12.2018 r. z możliwością odnowienia PROMOCJI wraz z Promocją ograniczoną która trwa od 01.06.2017 do 31.12.2017

 1. Z promocji wyłączone są:

Produkty obcych producentów oraz puszki bez oryginalnych  etykiet i kodów kreskowych Marki GOLD LION LUXURY oraz pozostały asortyment znajdujący się w sprzedaży.(puszki mogą być lekko poniszczone, pogniecione ale z widocznym kodem kreskowym)
5. Towar zakupiony w Promocji  podlega jej na zasadach zgodnych z tym  Regulaminem obowiązującym  w sklepie internetowym na: www.goldlionluxury.pl
6. Promocja  łączy się z programem lojalnościowym  po zalogowaniu   się do programu  przez klienta.

 1. w promocji mogą wziąść udział jedynie osoby dorosłe które ukończyły 18 rok życia.
  8. Regulamin dostępny jest na stronie: www.goldlionluxury.pl zakładce REGULAMIN PROMOCJI

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.goldlionluxury.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem: www.goldlionluxury.pl
  3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
  4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały  w szczególności zastosowanie przepis 4 Kodeksu cywilnego.

1 Art. 221 Kodeksu cywilnego – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną – dorosłą, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem  akceptuje go i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Udziału w Promocji może wziąć tylko osoba dorosła która  ukończyła 18 rok życia i akceptując ten regulamin oznacza  że  wyraża  zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.